Fatih Aydoğdu

Score / Partisyon / On İki Perdelik Sergi

Fatih Aydoğdu

Score * Partisyon | On İki Perdelik Sergi  

20 Ekim - 18 Kasım 2022 

Açılış: 20 Ekim 2022 Perşembe 19:00


Fatih Aydoğdu, “Score | Partisyon | On İki Perdelik Sergi” başlıklı yeni kişisel sergisinde akustik ve görsel (tarihî) malzemeleri çeşitli katmanlarda araştırarak çok kanallı görsel-işitsel bir yerleştirme üzerinden bir nota/anlatı alanı yaratıyor. Analog ve dijital kolajlar, çizimler, nesneler ve sesler bir tür çoksesli rastlantısal anlatı (veya anti-anlatı) için kurgulanmış bir partisyon mekânına dönüşüyorlar. Ses, obje ve imajların arka planında sosyal, kültürel ve ekolojik yaşamın temellerine odaklanan sergi, çağdaş kentsel yaşam, sosyal ve politik davranış kalıpları, tüketim kültürü ve çağımız üzerine sorular soruyor.

------------------------------


"Score | Partisyon | On İki Perdelik Sergi", sergi mekânına 12 (hayalî) perdede yerleştirilmiş çok kanallı bir ses düzenlemesi üzerinden kurgulanırken, ses ve imajların ortak bir dile dönüştüğü noktada – en geniş tanımıyla grafik partisyon anlamında - çoksesli rastlantısal bir anlatı (veya anti-anlatı) yaratmayı hedefliyor. Bu çerçevede, ses kaydı, alan kaydı, sampling, mix, remix, kompozisyon, orkestrasyon, tını, ritim, nota vb. gibi müzik üretiminin çağdaş ve tarihî tekniklerinin arşiv malzemesiyle genişletilmesi ve farklı sanatsal üretim yöntemleriyle harmanlanması sonucunda, tını ve görsellerin birbirleriyle etkileşimde olduğu bir yerleştirme ortaya çıkıyor: Kaynağını sesten alıp kendini imajlar ve nesneler aracılığıyla kurarak içinde gezebildiğiniz, melez, doğrusal olmayan, performatif bir sergileme formu bu.


İşitsel veya görsel anlatı biçimi, bir olaylar dizisinin yanı sıra, eşzamanlı seslerin, görüntülerin ve nesnelerin etkileşimi yoluyla inşa edilir. Sesler ve görseller bir tür uyum (tutarlılık/çözünme/ahenk) veya uyumsuzluk (ayrılık/karşıtlık/tezatlık) oluştururlar mı? Bir ses/görüntü bir diğerinin karşılığı mı? Biri arka plandayken diğeri ön planda mı? Bunlardan biri diğerini geçersiz kılar mı? Sesler birbirleriyle (aynı anda ve aynı şekilde) mi hareket ediyor, yoksa birbirinden bağımsız mı? Bu tür kutupsal etkileşimler gerilim ve çözünme anlarına yol açarlar; aynen “organize ses” terimini ilk kullanan besteci Edgard Varèse'nin söylediği gibi: “Bir oyundaki karakterlerin karşılaşmaları gibi, malzemenin farklı hâlleri arasında etkileşimler ve mücadeleler vardır. Biçim bu karşılaşmaların sonucudur.” [1]


Serginin çıkış noktasını, sanatçının bilim, sanat ve kültürün kesişim alanlarındaki sanatsal araştırmalarının bir parçası olarak çeşitli arşivlerden uzun süredir topladığı malzemeler oluşturuyor (Botanik- ve tıbbi çizimler, tarihî keşif ve araştırma gezilerinden notlar, haritalar, arkeolojik ve kültürel malzemeler, bilimsel kitap ve dergilerden alıntılar, tarihin farklı dönemlerden popüler kültür kalıntılarının görüntüleri, vb.). Karşı Sanat Çalışmaları’nın sergi mekânında, kısmen aşina olduğumuz, ancak yeni çağrışımlara açılan eserler – enstrüman objeler, desenler, kolajlar, doğa/çevre kaynaklı veya diğer seslerle tamamlanan (çevremizden) sesler/görüntüler içeren kompozisyonlar – duyuyor ve görüyoruz. Tüm bu geri dönüştürülmüş, örneklenmiş ve yeniden üretilmiş malzemeler, kurgu, montaj veya kolaj teknikleri kullanılarak yeni bir yapı içinde bağlamlandırılıyor. (Narrative-sonic) Ses-anlatı nedenselliği, doğrusal olmayan anlatı biçimi, mizah | ironi | provokasyon, anlatısal sessizlik ve işitilebilir anlatı yapısı kavramlarını akustik ve görsel malzeme üzerinden oyuna katan “Score * Partisyon“ sergisi, çağımızın sosyal, kültürel ve ekolojik temelleri üzerine farklı sorular yöneltirken, izleyicisine kendi çağrışımlarına dayanan (anti-) anlatıları kurgulayabileceği bir partisyon mekânı sunuyor.


[1] Roger Reynolds. “The Last Word Is: Imagination – A Study of the Spatial Aspects of Varèse’s Work (Part I: Written Evidence).”  Published by Perspectives of New Music, vol. 51, no. 1, 2013, pp. 196–255.

ENG

Fatih Aydoğdu

Score | An Exhibition in Twelve Acts 

20 October - 18 November 2022 

Opening: 20 October 2022, Thursday 19:00


In his new solo exhibition entitled "Score | An Exhibition in Twelve Acts", Fatih Aydoğdu explores acoustic and visual (historical) sample material on several levels to create a walk-in notational/narrative space through a multi-channel audiovisual installation. Analogue and digital collages, drawings, objects and sounds are revealed in a spatial score to create a kind of aleatoric polyphonic narration (or anti-narration). The exhibition focuses on social, cultural and ecological foundations of life in the background of sonic and visual narrative forms to raise questions on contemporary urban life, patterns of social and political behaviours, consumerism around our times.


-----------------------------------------------------------------------

"Score | An Exhibition in Twelve Acts" is based on a multi-channel sound composition installed in the exhibition space in 12 (fictitious) acts. It creates an aleatoric polyphonic narration (or anti-narration) at the intersection of sound and image – also in the broadest sense of graphic scores. A working analogy of sound and image emerges by combining contemporary and historical techniques of music production –such as sound recording, field recording, sampling, mixing, remixing, composition, orchestration, timbre, rhythm, score, etc.– with various techniques of artistic production in objects and images extended by archival material. Drawing its genesis from sound and revealing itself through images and objects, it creates a walk-in, hybrid, non-linear and performative exhibition form at the intersection of visual arts and music disciplines. 


The auditory or visual narrative form is constructed through a temporal sequence of events as well as the interaction of simultaneous sounds, images and objects. Do the sounds and visuals form a kind of consonance (consistency/resolution/harmony) or dissonance (disunity/opposition/contrast)? Is one sound/image a counterpart to the other? Does one serve as a background while the other is in the foreground? Does one of those cancel out the other? Do the sounds move with each other (at the same time and in the same way) or are they independent from each other? These contrapuntal interactions lead to moments of tension and resolution, just as the composer, Edgard Varèse –who had famously coined the phrase “organised sound”– remarked: "There are interplays and struggles between the different conditions of matter, like confrontations between characters in a play. The form is the result of these confrontations.”[1]


The exhibition is based on the archival material (botanical and medical drawings, notes from historical research trips, maps, images of artefacts, archaeological and cultural material as well as epoch-related popular cultural relics from historical books or magazines among other things) that the artist has been collecting for a long time from various archives as part of his artistic research at the intersection of science, art and culture. In the gallery space of Karşı Sanat Çalışmaları, we hear and see partly familiar but newly connoted material – objects of musical instruments, drawings, collages, sound/image-compositions, made out of natural and other sources, or images of our immediate environment complemented with their sounds. All this recycled, sampled and resampled material are re-contextualised into a new structure through editing, montage or collage techniques. By putting into play acoustic and visual material, the exhibition explores the concepts of narrative-sonic causality, non-linear narrative form, humour/irony/provocation, narrative silence and audible narrative structure in an attempt to question the social, cultural and ecological foundations of our times, and at the same time presents its audience a walk-in-partition-space as a path to compose their own (anti-)narrations through the associative fields of exhibited matter.


————————————————————————————

[1] In: Roger Reynolds. “The Last Word Is: Imagination – A Study of the Spatial Aspects of Varèse’s Work (Part I: Written Evidence).”  Published by Perspectives of New Music, vol. 51, no. 1, 2013, pp. 196–255


;